Privacyverklaring

Education4Care houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in dit privacybeleid
 • Wij beperken de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt
 • Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Wij zijn op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hier op wijzen en respecteren deze

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Education4Care verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het kunnen organiseren van uw nascholingsbijeenkomst of –reis
 • toevoegen van uw accreditatiepunten in GAIA
 • administratieve zaken zoals facturatie
 • het versturen van uitnodigingen voor nieuwe nascholingen

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij, afhankelijk van de nascholingsbijeenkomst of –reis waarvoor u zich aanmeldt, de volgende persoonsgegevens:

 • naam, voorletters, tussenvoegsel
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adres, postcode, - plaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functie
 • plaats waar u werkt
 • BIG registraitienummer
 • dieet

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief vragen wij alleen uw naam, e-mailadres, functie en plaats waar u werkt met als doel u uitnodigingen te kunnen sturen voor voor u relevante nascholingen. U kunt deze gegevens te allen tijde eenvoudig zelf wijzigen of uit onze mailinglijst verwijderen via een link onderaan de uitnodiging.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van derde partijen voor het uitvoeren van uw nascholingsreis (boeken van tickets of hotelkamers) en het versturen van onze uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Wij verstrekken voor het organiseren van nascholingsreizen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn zowel binnen als buiten de EU. Deze partijen voeren de reizen die wij organiseren uit en zijn essentieel voor de organisatie daarvan.

 

Bewaartermijn
Education4Care bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, danwel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben daartoe de volgende maatregelen genomen:

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen
 • alle personen die namens Education4Care van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken we u hierover contact met ons op te nemen. Indien we er niet uitkomen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan alstublieft contact met ons op.